måndag, maj 12, 2008

Landsbygden ute på landet

Landsbygden ute på landet!

Trevnadens bostadsområde Var börjar och slutar Slottsbrinken i Mariefred Slottsbrinksvägen 48 är just nu det sista huset i Slottsbrinken från denna fastighet är det knappt hundra meter till bostads området Trevnaden som en exploatör vill bygga, detta kallar Kommunens plansektionschef för ett område ute på landet. När jag sedan tittar på hur det ser ut på planen framåt i tiden så slutar Slottsbrinksvägen vid Korsningen till Kvickstavägen.
För mig innebär det att landsbygden inte längre är där den varit. Sedan kanske man kan ha olika syn på hur länge man kan "sila" mer trafiken från de 34 hus som säkert för med sig ett ökat trafikflöde till minst ett 60 tal bilar till detta bostadsområde. När tänker kommunen ta ett grepp om att ansvara för boendes säkerhet, Och redan på ett tidigt stadium se alla byggnationer och vilka problem som man bygger in i samband med ny bebyggelse. Ex Marielundsviken och hastigheter, Målartorp 1:13 där infarten ligger i en svacka. Skall det byggas vill vi se en hållbar utveckling för oss som kommer att fortsätta bo och verka i det som numera kallas för Norra skogen. Våra synpunkter måste tas till vara. För dom är faktiskt sunda i längden.

”Småskaligheten i våra orter ska bevaras och orternas karaktär skall värnas och förstärkas”

Trafiksäkerheten en alltmer viktig fråga som bör beaktas, där är det
vi föräldrar som får föra de mindre barnens talan. När man planerar att
exploatera landsbygden skapar det behov att även där tillgodose
trafiksäkerheten. Det är viktigt att trafiken skall vara anpassad efter
våra barn och inte tvärt om.

Den ökande trafikrörelsen i samband med exploateringar kommer att föra
med sig begränsningar för barns rörelsefrihet, föräldrar i områden
tvingas köra barnen till olika aktiviteter, även kortare sträckor på
grund av den farliga trafikmiljön som mer trafikrörelse skapar. Det är
därför viktigt för oss att lyfta detta till ett barnperspektiv, det är
också av yttersta vikt att ta upp frågor som ansvar, medinflytande och
delaktighet i frågor som rör trafiksäkerheten i Mariefred, i centralorten
och i den absoluta närmiljön där människor bor.

Som stöd för detta kan man läsa i FN: s barnkonvention som i artikel 24
understryker behovet av säkra och trygga miljöer för barn. Såväl
barnkonventionen som nationella svenska lagar ger barn rätt att påverka
sin omgivning. Medborgarinflytande enligt plan och bygglagen bör beaktas
i detaljplaneläggning av nya tilltänkta exploateringar.

Inga kommentarer: