onsdag, augusti 10, 2005

Övergrepp på Landskapsbilden

Till
STRÄNGNÄS KOMMUN
Plan- och Byggnämnden

Synpunkter på detaljplan gällande Västra Ekeby 1:5 och 1:13

Vi fastighetsägare på Västra Ekeby 1:10 och 1:12 vidhåller från tidigare skrivelse
att ett förtätat villa/radhusområde vore förödande för landskapsbilden på den aktuella platsen.
En sådan byggnation, anser vi vore ett övergrepp på området som med sitt ek bestånd och övrig vegetation vore synnerligen skyddsvärd.
Att enstaka hus byggs utefter Målartorpsvägen vore ett bättre alternativ, då dessa bättre skulle smälta in i miljön.

Vi vill också påpeka att djurhållning på Västra Ekeby 1.10 med flera angränsande fastigheter skulle kunna utgöra ett obehag för ett sådant bostadsområde.
Boverkets rekommenderade skyddsavstånd till djur hållande fastigheter bör iakttagas.

Vidare finns idag ingen tillfredsställande lösning för till- och utfartstrafiken för såväl byggnation som tillkommande boende. Vägens beskaffenhet idag medger ingen ökad trafikvolym, och definitivt inte tyngre byggtrafik.

Mariefred 2005-08-10

Inga kommentarer: