söndag, november 20, 2005

Barns rätt till en trafiksäker skolväg

Till
Samhällsbyggnadskontoret
Plan & Bygg
645 80 Strängnäs

Undertecknad har tagit del av förslag till detaljplan Västra detaljplan för Västra Ekeby 1:5, 1:13 Mariefred Strängnäs Kommun
Dnr 2005:558

Våra barn kommer att behöva skolskjuts under hela sin skoltid på Mariefredsskolan. Eftersom inte skolvägen kommer att vara säker framledes med tanke på den alltmer ökande trafiken på vår väg.

Om man läser i kommunens egna dokument rörande barn och skolskjutsar, kan man läsa följande.

2 § Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndighet och väghållare för varje skolskjuts färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske.

För oss är det då givet att påtala trafikfaran som den alltmer tyngre och mer frekventa trafik rörelsen som kommer utav en exploatering på fastigheterna 1:5, 1:13

Barnen har inte heller möjlighet att gå eller cykla till skolan på ett för oss trafiksäkert sätt i framtiden.
Och med tanke på den motion som Vänsterpartiet har ställt till Strängnäs kommunfullmäktige 2005: 243 531 angående busshållsplatser.

Är trafiksäkerheten en alltmer viktig fråga som bör beaktas, där är det vi föräldrar som får föra de mindre barnens talan. När man planerar att exploatera landsbygden skapar det behov att även där tillgodose trafiksäkerheten. Det är viktigt att trafiken skall vara anpassad efter våra barn och inte tvärt om.

Den ökande trafikrörelsen i samband med exploateringen kommer att föra med sig begränsningar för barns rörelsefrihet, föräldrar i området tvingas köra barnen till olika aktiviteter, även kortare sträckor på grund av den farliga trafikmiljön som mer trafikrörelse skapar. Det är därför viktigt för oss att lyfta detta till ett barnperspektiv, det är också av yttersta vikt att ta upp frågor som ansvar, medinflytande och delaktighet i frågor som rör trafiksäkerheten i Mariefred, i centralorten och i den absoluta närmiljön där människor bor.

Som stöd för detta kan man läsa i FN: s barnkonvention som i artikel 24 understryker behovet av säkra och trygga miljöer för barn. Såväl barnkonventionen som nationella svenska lagar ger barn rätt att påverka sin omgivning. Medborgarinflytande enligt plan och bygglagen bör beaktas i detaljplaneläggning av nya tilltänkta exploateringar.

Västra Ekeby den 20 November 2005

Inga kommentarer: