onsdag, mars 10, 2010

Målartorp 1:13

Strängnäs kommun
Utvecklings- och samhällsbyggnadskontoret
Plan- och byggenheten


Dnr PBN/1999:772-214
2010-02-09

Handläggare
Gunilla Östling

Mariefred 2010-03-10


Gällande detaljplan för Målartorp 1:13,
Del av ”Östra Ekeby”, i Mariefred, Strängnäs kommun

Först vill vi hänvisa till tidigare inskickade erinringar till samrådsförslaget.

Vi vill härmed lägga till följande synpunkter.

Man kan läsa att rimlig hänsyn har tagits för den större vattensalamandern.
Det behövs göras en inventering av antalet individer som det rör sig om, för att säkerhetsställa vattensalamanderns bestånd.
Anses rimlig hänsyn vara liktydigt med första 1a § artskyddsförordningen (1 998:179) Rådets direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter.

Och med tanke på att det står om framtida bebyggelse på den södra åkermarken, finner vi det mycket svårt att se att man lever upp till rådets direktiv.

Vi tycker det är anmärkningsvärt att man inte tar till sig yttrandet från Mariefredsnämnden.

Sedan vi skickade in förra skrivelsen vill vi också påtala ansvar för trafiksäkerheten i området, vi hänvisar till den tragiska dödsolyckan utmed väg 980 hösten 2009.
Exploatören och kommunen och vägverket skall bekosta och bygga en miljö som utgår ifrån nollvisionen.
Det är av största vikt att man redan nu planerar för en bra och sund möjlighet för att ta sig till och från området utan att utsätta sig själv eller andra för fara.
Idag går det skolbuss på den s.k. Målartorpsvägen (buss 635). Vem bekostar bra och trafiksäkra bushållsplatser till skolbarnen? Hela Målartorpsvägen behöver breddas och förstärkas samt att belysning behöver finnas. Är det en kostnad som kommunen tar på sig när man ställer sig positiv till att exploatera ett nytt bostadsområde?
Vägen är smal och på många ställen är det skymd sikt, och man är hänvisad till de få mötesplatser som finns, vilket skapar farliga trafiksituationer.

Man kan också läsa
Att det inte förekommer någon risk för höga vattenstånd inom planområdet. Årets snörika vinter kommer med all sannolikhet få till följd ett högt vattenflöde vid Fatburskärret, något som tidigare orsakat att väg 980 ställs under vatten. Vid dessa tillfällen har all trafik hänvisats till Målartorpsvägen och ned genom Slottsbrinken.

Stormöte i dag den 12/3 om vårflod

4 kommentarer:

Anonym sa...

Bra! Mariefredspartiet kommer också att skicka in ett yttrande! Däremot har Björn Lind sett till att ärendet inte ens fick tas upp för diskussion på MFNs senaste sammanträde!

Birgitta E

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Birgitta!

Får och bör man göra så!

Det var ju andra gången som frågan kom upp om jag läser i tidigare protokoll.

Varför händer detta!

//Cattis

Anonym sa...

Mariefredspartiets yttrande finns att läsa här:

http://mariefredsnyheter.blogspot.com/2010/03/malartorp-igen.html

Birgitta E

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Tack Birgitta!

//Cattis