söndag, november 20, 2005

Ekbacken

Till
Samhällsbyggnads kontoret
Plan & Bygg
645 80 Strängnäs

Undertecknad har tagit del av förslag till detaljplan Västra Ekeby 1:5, 1:13 Mariefred Strängnäs kommun
Dnr 2002:558

Vi har följande nedanstående erinringar:

Vi fastighetsägare Västra Ekeby 1:10, 1:12 hänvisar till vår tidigare skrivelse 2005-11-20

Samt att vi har följande synpunkter till utställningshandlingen.

Planförslaget finns utställt för granskning på medborgarkontoret Strängnäs samt på biblioteket i Strängnäs, under perioden 21/10-25/11 2005

Planförslaget skall även finnas tillgängligt på medborgarkontoret i Mariefred (Biblioteket i Mariefred) så är dock inte fallet. Kopia av skrivelse kommer att finnas med till Länsstyrelsen vid en överklagande av KF beslut.

I vår tidigare skrivelse har vi påpekat områdets vackra ek bestånd. Som svar på vår skrivelse har kommunen svarat att de största naturvärdena finns i södra delen ett naturområde enligt detaljplanen.

Vi som bor här vet väderstrecken bättre än en skrivbordprodukt från Strängnäs.

Mot öster kommer ett fåtal ekar att bevaras.

Vi var några sakägare som besiktade området med den stora utställningskartan som handling och med en i marken fastställd gränsmarkering. Här fann vi att ca ett 70-tal ekar kommer att behövas avverkas.

Vidare står i handlingen att ett miljöhus kommer att uppföras i områdets sydöstra del, här finns ingen uppgift om storlek och ytan för hämtningsfordon m.m. Inom miljö husområdet finns stora ekar.

I utställningshandlingen läser man följande MKB sid. 8-9

Enstaka ekar kommer dock att behöva fällas i samband med utbyggandet av tillfartsvägen till området. Inte en rad om ekarna på tomterna där husen och garagen och biluppställnings plats är in ritade.

Om man sedan läser i Strängnäs kommuns bostadspolitiska mål. Där kan man läsa följande. ”småskaligheten i våra orter ska bevaras och orternas karaktär skall värnas och förstärkas”

Sammanfattning:
Med en så hård exploatering inom området så kommer hela karaktären att ändras, med tanke på mark, träd växter, djur och insekter. Med ca 100-tal ekar kommer ¾ att försvinna.
Idag utgör Ädellövskogen (skyddas den enligt 25 § skogs vårdslagen (1979:429) en värdefull plats för många. Här går mycket människor under vår och höst och plockar blommor och svamp, flertalet kommer ifrån centrala Mariefred.

Vi finner det sålunda mycket anmärkningsvärt att kommunen beviljar bygglov till en så stor exploatering som de 9 husen kommer att uppföras i en så nu vacker ek backe, vi anser att det strider mot allt sunt förnuft, med tanke på att vi har ett gemensamt ansvar att bevara den unika biologiska mångfalden.

Någon lantlig karaktär som åsyftas i utställningshandlingen kan det aldrig bli.

Vi finner också att det är mycket anmärkningsvärt, i så viktiga handlingar som utställningshandlingarna utgör och skall vara inför politikers beslut och myndigheternas uttalande. Felaktighet i MKB att ett fåtal ekar kommer att avverkas. Rätt borde var ett fåtal ekar kommer att bevaras.

Västra Ekeby den 20 november 2005

Inga kommentarer: