fredag, oktober 06, 2006

Överklagan detaljplan

Strängnäs Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Plan- och byggenheten 2006-10-06

Överklagan av Kommunfullmäktiges beslut 2006-09-25 § 164 att anta detaljplan för Västra Ekeby 1:5 och 1:13 i Strängnäs kommun.

I den tidigare ÖP framgår att den tilltänkta bostadsbebyggelsen inom Norra Skogen, finns flera djurhållande gårdar/företagare vilket medför en ytterligare utredning med hänsynstagande skall iakttas.
Så blev tydligen icke fallet i och med detaljplanen beslutet Västra Ekeby 1:5 och 1:13.

Genom att bygga nio hus inom det aktuella området Skapar detta en inbyggd konflikt mellan etablerade djurhållare/företagare. Åtgärder har inte vidtagits inte utretts för att få till en hållbar samhällsutveckling inom det aktuella området.
Miljö och räddningsnämnden har tagit upp detta problem tidigare. se bifogadat brev

Vi anser inte att Strängnäs kommun har lyckats med att uppnå de uppsatta målen. Främja djurhållare/företagare på landsbygden, säkerhetsställa vårt kulturarv, bevara den biologiska mångfalden och inte minst en hållbar utveckling där människor inte ska utsättas för oacceptabla hälso- och säkerhetsrisker. Man måste redan på planeringsstadiet vidta skyddsavstånd till etablerade djurhållare/företagare.

Det aktuella området ligger inom länsintresse för kulturminnesvården. Stor hänsyn skall tas till förutsättningarna på platsen såsom befintlig bebyggelse, andra kulturlämningar, topografi, vegetation som tillsammans bidrar till områdets kvaliteter.

De 9 tilltänkta husen ligger nästan i mitten bland djurhållande gårdar.

Detta anser vi fastighetsägare och djurhållare/företagare vara helt förkastligt och står helt i strid med Biologisk mångfald samt Miljöbalkens 5 grundstenar.

Vilket vi här motiverar med följande punkter:

1. I handlingsprogrammet för detaljplanen står att ett fåtal ekar kommer att fällas vilket är klart fel, ca 70 st ekar kommer att avverkas, en synnerligen vilseledande skrivning till beslutande politiker. Rätt skall vara att ett fåtal ekar kommer att bevaras.
Vidare står i Hdp att sprängningsarbeten blir ytterst begränsade, vilket även är helt fel. Synnerligen anmärkningsvärt.

2. Naturskyddsföreningen har framfört sina synpunkter, vilket man från kommunens sida inte tagit någon hänsyn till.
En rik och omfattande biologisk mångfald finns i Ekbacken.

(Bifogar brev från Naturskyddsföreningen)

3. Djurhållning.
Inom området finns 2 hästhållande gårdar/företagare även med nötkreatur, 2 gårdar/företagare med fårskötsel; 50-100 får/lamm. En av dessa bedriver ett omfattande företag/avelsarbete inom finullsavel, Där fåren är av en utrotningshotad art.
Den andra gården/företagare bedriver gårdsbruk med kravodling.
I hdp framgår endast avståndet till hästar och hästgårdar, p.g.a. allergiker, synnerligen små avstånd. Som kommunens plan och bygg skriver i hdp, vilket är förvånande då Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen och astma och allergiförbundet har föreslagit ytterligare säkerhetsavstånd till djurhållande gårdar. (se bifogad dokument)

Det är inte bara hästar, utan även andra djur som kan vara en sanitär olägenhet för de nio föreslagna husen. Vi anser att ett större skyddsavstånd skall beaktas då det ej rör sig om enstaka djur/djurhållare/företagare inom det aktuella området.

Ett scenario; I söderläget för de nio husen finns en gård med får och lamm där avståndet från de närmaste husen till beteshagen för fåren och lammen inte är mer än ca 20 meter.
När våren kommer och tackor och lamm släpps på bete så uppstår ett synnerligen starkt bräkande från lammen då de letar efter sin tacka. Helt naturligt men kan vara störande för de nya 9 husen. Detta har tydligen inte kommunens plan och bygg tagit någon hänsyn till eller eljest noterat.

4. Bebyggs ekbacken med 9 hus så kommer på sikt djurhållande gårdar/företagare att upphöra med sin verksamhet och den idag omfattande biologiska mångfald som finns i Västra Ekeby försvinner.

5. Vi fastighetsägare med djurhållande gårdar/företagare anser det helt förkastligt och en miljöförstöring av den i nu vackra ekbacken. I hdp visades en bild mot söder. En i nuläget vacker södersluttning försvinner de nu betande djur så kommer utsikten att fridlysas även här framgår i hdp vilseledande uppgifter.

För barnen i området kommer den alltmer förtätande bebyggelsen skapa svårigheter för barnen att ta sig till skola/fritidsaktiviteter. Genom området slingrar sig en smal väg ca 3.5 till 4 meter bred. Hastigheten idag är 70 km. Och därför finns ingen säker av och på stigning för barnen, ett fåtal mötesplatser finns utefter vägsträckningen. Busshållsplatser saknas helt. Det finns däremot stolpar som linjetrafik placerat ut som markerar var bussen stannar i väggrenen. Bussen är 2.60 bred. I handlingarna finns inte medtaget hur detta skall säkerhetsställas för barnen. Det finns inte heller något förslag på cykelbanor eller gångvägar.
Man hänvisar också till Stallarholmsvägen där det finns en busshållsplats, likaså där är det bara frågan om en stolpe i väggrenen. Här är det dock tänkt att det skall göras förbättringar.

Strängnäs Kommun skall kunna erbjuda sina invånare, djurhållare/företagare och andra en livsmiljö som är attraktiv, trygg, hälsosam och tillgänglig samt hållbar också på längre sikt.

Det är också av största vikt att målsättningar och strategier finns med i antagandet av en detaljplan för att bevara kulturhistoriska värden inom ett område.

I den fysiska planeringen är det viktigt att lyfta fram en god bebyggd miljö. Idag förstörs stora delar av det byggda kulturarvet successivt genom rivning eller okänsliga ombyggnationer Även tätortsutbyggnad och förändringar inom infrastruktur, jordbruk och industri utsätter byggnader och kulturlandskapet för ett stort förändringsuttryck, detta vill slå vakt om.

Inga kommentarer: