torsdag, januari 29, 2009

Strategier i Strängnäs

Hur efterlever vår Kommun FN:s konvention om barns rättigheter?

Vilar Skollokalsutredningen "den gamla" och "den nya" i beslutet om att barns bästa har beaktats?

Barnkonsekvensanalyser som lyser med sin frånvaro skapar missnöje!

Vi vill se ett Strängnäs som värnar om våra barn!

Strategi för att
förverkliga FN:s
konvention om barnets rättigheter.
Olika slag av rättigheter
Barnkonventionen innehåller olika slag av rättigheter, dels medborgerliga och politiska rättigheter, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Konventionen tar också särskild hänsyn till barnets utsatthet och sårbarhet, vilket kommer till uttryck i de rättigheter som syftar till att ge barnet ett skydd mot övergrepp och utnyttjande. Barnkonventionen skall ses som en helhet och de olika rättigheterna är lika viktiga. Medan vissa rättigheter är absoluta och måste förverkligas omgående av alla stater oavsett utvecklingsnivå (medborgerliga och politiska rättigheter), är andra rättigheter mera av målsättningskaraktär och beroende av den enskilda statens resurser (de ekonomiska, sociala och kulturella kulturella rättigheterna). Barnkonventionen är inriktad på individen.
Vem riktar sig strategin till?
De flesta verksamheter som direkt rör barn och unga finns i kommunerna och i landstingen. Här finns skolan och förskolan, socialtjänsten, fritidsklubbar, idrottsplatser och lekplatser, barnavårdscentraler och ungdomsmottagningar, men också bussar och andra kommunikationsmedel.
Beslut om trafik, byggande och planering av kommunen är också sådant som påverkar barns och ungas vardag
liksom många av de beslut som fattas av statliga myndigheter och i hög grad av domstolar.
Med de självstyrande kommuner och landsting som vi har i Sverige, är de medel som regeringen kan styra med främst lagstiftning inom de specialreglerade områdena, fördelning av statsbidrag och stimulansbidrag. Men även policyskapande åtgärder, metodutveckling tillhandahållande av kunskap och kompetensutveckling är viktiga styrmedel.
De aktörer som är centrala för genomförandet av konventionen är i första hand de offentliga organen – regeringen, riksdagen, förvaltningsmyndigheter, kommuner och landsting. Men även domstolarna har en viktig roll i förverkligandet av barnkonventionen. De skall tolka de olika en följd av införlivandet av barnkonventionen i svensk rätt.
Det finns också ett antal andra aktörer som är viktiga för att barnkonventionen skall bli förverkligad och få ett genomslag för barn och unga. Det är frivilligorganisationer, folkrörelser, idrottsrörelsen, fackliga organisationer, näringslivet, media, forskningen, familjen och, inte minst, barn och unga själva. http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/87/78b905da.pdf

Inga kommentarer: