måndag, december 15, 2008

Ansvar regelverk och påföjd

Många gånger under året så har jag funderat på vilka regler som gäller för hur många barn det får vara i en grupp på en förskoleavdelning, med hänsyn hit och en dit.
Hur skall luften vara för att det skall vara bra för våra minsta medborgare i kommunen.
Hur mycket buller får vi utsätta våra barn för.
Vilken mat får dom och vilken kvalité är det på råvarorna. Är näringen så bra som det behövs att våra barn skall få det dom behöver för att växa och frodas.

Detta och många fler frågor kan man fundera över. Viket regelverk använder kommunen för att följa upp så att verksamheten är anpassad för rätt antal barn, att luften är ok, att maten är bra, att barnen blir stimulerade efter de lagar och läroplaner vi bestämt som ska gälla. Och gäller detta, lever vi upp till målen och åtgärdar vi de brister som påtalas och blir det återkoppling sen för att se till så det blir det ”bästa”


"För våra barns bästa"

Tid för tanke…….

Är det dessutom knapert med pengar så kan man alltid överinskriva barn i barngrupperna.
Det kan man ju tycka är ett smart drag för att få ett nollresultat, sen hur det drabbar barnen och personalen dagligen men det är ju en annan historia.

Skaffar man sig en häst då är det skillnad vill jag lova. Bor hästen i ett stall måste den ju också ha en box som sitt eget krypin.

Här kommer lite fakta:

Det svenska djurskyddet
Människor har hållit husdjur för olika behov sedan urminnes tider. Medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas på olika sätt är troligen lika gammal. Bestämmelserna i den svenska djurskyddslagen är grundade på etiska och kulturella värderingar om mänskliga skyldigheter och rättigheter gentemot djur. Den djurskyddslag som gäller idag fick sin grundläggande utformning 1988 och omfattar endast djur som hålls av människan.
Djurskyddslagen är förebyggande, målet är att så långt som möjligt förhindra att djur utsätts för lidande.
Det lagar och föreskrifter som reglerar djurskyddet i Sverige är förutom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt djurskyddsföreskrifter. Dessutom finns EU-förordningar och EU-direktiv som påverkar våra svenska djurskyddsregler.

Ansvaret vilar alltid på den enskilde djurhållaren och kontrollen för att lagen följs vilar på landets kommuner och länsstyrelser.
Du inte får bygga nya spiltor som du använder till din hästs dygnsvila
Vid behov ska du skydda din hästs hovar
Du bör inte klippa hästens känselhår
Du ska se till att hästens utrustning passar och inte skadar din häst.
Använd bara täcken när det verkligen behövs.
Du ska se till att din häst får tillräckligt med grovfoder varje dag.
Din häst ska ha tillräckligt med tid att äta.
Du ska se till att din häst inte blir över- eller underviktig.
Du får inte sätta upp nya taggtrådsstängsel. Har du redan hagar med taggtråd behöver du inte byta ut stängslet förrän den 31 december 2009.
Din häst ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
Du får inte hålla din häst i spilta mer än 16 timmar/dygn.
Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att hästens behov att social kontakt blir tillgodosett.
Varje dag ska din häst få möjlighet att röra sig fritt i sina naturliga gångarter.

Foder och vatten
Varje dag ska du ge hästarna foder av lämplig struktur. Fodret ska vara lämpligt och fodergivan ska garantera att hästarna får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel.
Fodret ska vara anpassat för hästen och du ska ge grovfoder i tillräcklig mängd så att hästens behov av växtfiber och sysselsättning tillgodoses. Du ska också se till att behovet av långa ättider tillgodoses och att hästen inte blir över- eller underviktig.
Du bör ge din häst fri tillgång till vatten. Du ska minst ge hästen möjlighet att dricka sig otörstig två gånger om dagen.
Utfodrings- och vattningssystem ska vara utformade, dimensionerade och placerade så att djuren kan äta och dricka lugnt och naturligt. Automatiska vattenkoppar bör ha ett flöde på minst sex liter per minut. Om det är minusgrader bör vattnet frostskyddas.

Boxar för individuell uppstallning
Hästens mankhöjd (m)
Boxens area (m2)
Bredd (m)

<0,85>1,71 mankhöjd 10 m2 2,7 m

Vid korttidsuppställning får arean minskas till 85% av angivna mått
Utrymme per häst vid grupphållning
Gruppbox
Hållningsform
Boxstorlek
Vuxna hästar:
100 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl:
100 % av arean för fölningsbox
Unghästar 12-24 mån:
75 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Unghästar 5-12 mån:
50 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Stallklimat
I ett häststall ska klimatet vara anpassat till djuren och till djurhållningsformen. Du ska se till att alla hästar alltid får frisk luft i stallet. Det får inte strömma luft från utgödslingen till stallet.
Du ska se till att stallet inte blir fuktigt eftersom en hästs luftvägar kan skadas av fuktig stallmiljö.
Hästarna får endast tillfälligtvis utsättas för luftföroreningar. I mekaniskt ventilerade stallar ska det finnas nödventilation.

Buller
Buller ska hållas på en låg nivå. Bullret i stallar får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar hästens hälsa negativt. I stall får hästar endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller som överstiger 65 dBA.
dBA = enhet för mätning av ljudnivå. dB-skalan är logaritmisk. En ökning eller minskning av ljudnivån med 10 dBA uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Ansvar och påföljd
Om du inte följer djurskyddsreglerna kan kontrollmyndigheterna dvs. kommunernas djurskyddsinspektörer, besluta om förelägganden och förbud. Länsstyrelserna kan fatta beslut om omhändertagande av djur samt förbud om att hålla och sköta hästar. Om du med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot djurskyddsreglerna kan du dömas till böter eller fängelse i högst två år.


Här kan vi snacka om uppföljning av verksamheterna och återkoppling.


"För våra hästars bästa"

http://www.sjv.se/amnesomraden/djurveterinar/djurskydd.4.1ee2ea81117a7a9441800080.html

1 kommentar:

Anna sa...

Grattis hästarna!!!

Jag önskar att våra barn kunde bli behandlade som djur. Kan inte du ha en förskola i stallet??

Anna