onsdag, november 12, 2008

Agenda-21

Under det sista året som familjedaghem skulle vi författa en egen målsättning för vårt arbete som dagbarnvårdare.

För mig hade denna vision en stor plats i mitt dagliga arbete.

Denna vision skrev jag 1996-03-13

Framtidsvision ur miljöhänseende...

Eftersom samhället i stort strävar mot en ökad ekologisk medvetenhet torde det vara självklart att på ett naturligt och lättfattligt sätt sträva efter att ingjuta denna medvetenhet hos barn redan innan skolåldern, då barnet befinner sig i den mest formbara perioden av sitt liv.

Detta görs visserligen till en viss del redan idag men kunskaperna ges det sällan möjlighet att omsättas i praktiken vilket gör informationen abstrakt. dvs något som barnet har svårt att tillgodogöra sig.

Miljömedvetenhet och kretsloppstänkande blir oftast pedagogiska termer istället för att visa och utgöra en insikt om närmiljö med orsak och verkan i vardagen.

Hur långt har miljötänkadet kommit är min fråga 2008-11-12.

Hur har beslutsfattarna tänkt runt detta, finns det ett samlat koncept för våra förskolorna som alla följer idag.

Vart har miljötänkadet fått för utrymme i verksamheterna

Hur har politikerna jobbat med frågan konkret!

Inga kommentarer: