måndag, november 10, 2008

När det inte blir bättre för våra barn

Från: Barnombudsmannen
Datum: 04/23/08 16:05:07
Till: claes.cattis@tyfonmail.se
Ämne: Barnomsorgen i Strängnäs

Dnr: 4.1: 0310/ 08
Hej Catarina!
Tack för ditt brev. Jag har med stort intresse tagit del av dina synpunkter. Företrädare för barn behövs på alla nivåer i samhället och det också viktigt att barns egna röster blir hörda vid alla beslut som berör dem. Som förälder och dessutom verksam inom barnomsorgen hör du till den grupp som står barn nära och som har en aktuell bild av hur barns rättigheter tillgodoses. Det är intressant att personalen och enhetschefen har genomfört en barnkonsekvensanalys av beslut som berör resurserna för förskolan i er kommun. Viktigt är dock att politikerna också tar del av och beaktar denna analys.
Barnombudsmannen har till uppgift att företräda barns och ungas rättigheter och intressen mot bakgrund av Sveriges åtagande enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som Sverige förbundit sig att följa. Barnombudsmannen arbetar för att barnkonventionen ska få genomslag på lokal nivå där barn och unga finns så att rättigheterna förverkligas i deras vardag.
Riksdagen fattade ett beslut 1999 om en nationell strategi som säger att ”..kommuner och landsting bör inrätta system för att kunna följa hur barnets bästa förverkligas i det kommunala arbetet. Barnplaner, barnbilagor till budgeten och barnkonsekvensanalyser kan vara instrument för sådan uppföljning.”. (prop. 1997/98:183)
Barnkonventionens artikel 3 säger att barnets bästa ska komma i främsta rummet och artikel 12 säkerställer att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få sina dem beaktade. För att leva upp till dessa artiklar i praktiken bör man göra barnkonsekvensanalyser innan beslut tas som berör barn och unga. En sådan analys innehåller bland annat en prövning av vad som kan vara barnets bästa. Även revisionen kan belysa hur barnets rättigheter har tillgodosetts och hur lagstiftning och mål uppfylls i verksamheten. Se vår skrift: Rustad för revision, med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner. Att kommunen gör en barnkonsekvensanalys av sina beslut är alltså en metod av flera som Barnombudsmannen föreslår för att genomföra barnkonventionen i praktiken. Andra förslag är utbildning av ansvariga politiker i barnkonventionen och barns rättigheter, barnrevision, barnbudget och olika former för barn och ungas demokratiska påverkan och inflytande. Hur detta kan genomföras framgår av vår webbplats www.bo.se.
Flera kommunala nämnder och förvaltningar har ansvar för miljö- och hälsofrågor och kan med fördel anlitas till skydd för våra yngsta medborgare. När det gäller den fysiska miljön finns lagstöd att hänvisa till i miljöbalken, plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen. När det gäller risker för barns hälsa och andra påfrestningar på barnets utveckling kan ni söka stöd hos landstingets barnhälsovård för såväl enskilda barn som en grupp barn. Den kommunala miljö- och hälsoförvaltningen kan vara behjälplig att göra mätningar av ljudnivå, buller, radon, ventilation med stöd av miljöbalken.
I vår rapport ”Klara, färdiga, gå” redovisar vi några av våra ställningstaganden kring situationen för de yngsta barnen, några kapitel fokuserar särskilt på förskolans roll. Vi för fram de senaste forskningsrönen kring den viktiga anknytningen. Frågan om kontinuitet i uppväxten och vikten av att värna om barnets relationer är grundläggande för kvaliteten. Vikten av kontinuitet i relationerna till små barn är väl belagt i forskningen och grundläggande i en god förskolepedagogik. Att barn har rätt till inflytande och att förskolan ska utforma verksamheten i samförstånd med föräldrarna är grundläggande. Vill du veta mer om våra ställningstaganden kring skola och förskola så kan ni gå in på vår webbplats där du finner våra publikationer.
Skolverket är tillsynsmyndighet för förskolan och på deras webbplats www.skolverket.se finner ni dokument om hur skollagen ska tillämpas. Förskolan är målstyrd, vilket ställer stora krav på uppföljning och utvärdering av verksamhetens mål. Förskolan regleras av skollagen, Läroplanen för förskolan Lpfö 98 som gäller sedan 1998 och de Allmänna Råden för kvalitet i förskolan (2005). Av kvalitetsparagrafen 2a kap. 3 § i skollagen framgår att förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad, att det ska finnas personal med sådan utbildning och erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Lokalerna ska vara ändamålsenliga.
För att kunna påverka de lokala beslutsfattarna är det viktigt att påtala sina farhågor för de förskoleansvariga inom kommunens förvaltning och även kontaktat ansvariga politiker. Om det inte blir någon förändring till det bättre kan du även begära att Skolverket utövar tillsyn så att kommunen får vägledning.
Med vänlig hälsning
Lena Nyberg Barnombudsman

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Har hört att många tänker gå på mötet i morgon onsdag, får man hänga på.
Såg att det var en ny tid klockan 19.30.

Träffas vi på parkeringen 15 minuter innan.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hello!

Självklart ring mig om du är en från Mariefred, jag har en plats kvar i bilen.

Ha det gott//Cattis

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Viktigt datum för oss alla är också.
Missa inte detta!

Öppet forum om skollokalutredningen den 17 nov
TID: måndagen den 17 november kl 19-21
PLATS: lilla aulan vid Svenska Hem Arena (f d Mälarforum), Strängnäs

www.strangnas.se

//Cattis

Anonym sa...

När man läser vad barnombudsmannen skrivit så inser man ju att det är viktiga grejjer vi håller på med! Barnen har rättigheter - vi vuxna har skyldigheter. Dags att ta sig i kragen!
/Morsan

Freddy Danell sa...

Hellö!

Jag undar om det måste hända något allvarligt innan någon reagerar på situationen i Mariefreds förskola?. På nyheterna berättade de om ett barn som hittades livlös pga att de inte haft tillräcklig uppsikt och barnet satte en sak i halsen. OM det händer här i Mariefred vem ska vi ställa till svars? Politikerna, erksamhetschefen som inte säger stopp till politikerna, barn och utbildningsnämnden, Kf???

Man får ont i magen när man själv har barn i förskolan och vet att de som arbetar med dem gör ett bra jobb men det är så många barn och så få eller nya, oerfarna vikarer osv.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Morsan!

Kom just från BUN i Strängnäs.

Det är skarpt läge, nu är det bara ett par veckor kvar tills det är Mariefredsnämndens tur att fatta beslut om våra barns framtid, vi föräldrar kommer att agera utifrån kvällens beslut. Sedan får vi se hur Mariefreds förutsättningar blir.

Min skyldighet mot mina barn och andras är att ständigt vara i opposition när jag ser att barn löper risk att fara illa, en del barn kommer att få ta smällarna hårdare än andra.
Förutsättningarna att ha lika möjligheter utgår inte alltid från samma grund.
Ja du morsan jag är inte "happy"
Barnombudsmannen Lena vill säkert ta del av del 2 budget 2009

Ha en bra natt morsan

//cattis

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Freddy

Ja du det händer en del saker redan.

Kvällens möte var inte av det roligaste slaget.

Ont i magen kan lätt bli ett kroniskt tillstånd.

Undrar hur man följer upp tillbudsrapporteringen.
Om man gör någon och hur.

Ja du Freddy jag kommer nog att ställa fler besvärliga frågor oftare och per brev.

Jag ser ingen ljusning ännu, trots att det inte är långt till advent.

Ha en bra natt.

//Cattis